उदो बोला उदो अंबा बाई माउलीचा हो उदोकारे गर्जती काय महिमा वर्णू तिचा हो उदो बोला उदो…|| धृ || अश्विन शुद्धपक्षीं अंबा बैसली सिंहासनी हो प्रतिपदेपासून घटस्थापना ती करुनी हो मूलमंत्रजप करुनी भोवत रक्षक ठेवुनी हो ब्रह्मा विष्णू रुद्र आईचे पूजन करिती हो || १ || उदो बोला उदो ….॥धृ॥